Korzystając z platformy dostępnej pod domeną bo.siemianowice.pl, informujemy że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i zapewniamy, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy.
W niniejszej Polityce prywatności przekazujemy Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.


W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 • Administrator danych osobowych (ADO) – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną bo.siemianowice.pl;
 • Użytkownik – osoba biorąca udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego za pomocą Platformy dostępnej pod domeną bo.siemianowice.pl

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.


Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres: iod@um.siemianowice.pl lub tradycyjnie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 760 52 82.


Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego za pomocą Platformy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi oddanie głosu w ramach budżetu obywatelskiego.

 • Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dotyczy to w szczególności:
  1. Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy;
  2. Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi.

Czas przetwarzania danych osobowych

W przypadku udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania głosowania tj. do dnia 24.09.2021 jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. przez okres 5 lat od zakończenia głosowania; a po tym czasie, dane osobowe, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez 5 lat. (liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie zakończenia postępowania) oraz przez okres archiwizacji do czasu brakowania dokumentacji,

 • Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

 1. imię i nazwisko;
 2. 3 ostatnie cyfry nr PESEL;

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 14, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693
 • W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim ani państwom trzecim.


Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, posiada prawo do:

 • dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.