Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

I. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku:

· z korzystaniem z Platformy,

· z zakładaniem konta na Platformie,

· ze złożeniem projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim miasta Siemianowice Śląskie

· z  głosowaniem na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim

jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), ul. Jana Pawła II 10. Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownicy Platformy mogą się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 765 11 16. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy.

Szanując prywatność Użytkowników Platformy, Administrator udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z Platformy.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisany jest sposób i zakres zbierania danych osobowych Użytkowników oraz do jakich celów dane te są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz jak są chronione. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informacje o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Uszczegółowieniem niniejszej Polityki Prywatności są klauzule informacyjne, które Użytkownik otrzymuje w momencie zbierania od niego danych osobowych w zakresie określonego celu. Uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie informacji o technologiach internetowych wykorzystywanych na Platformie takich jak pliki cookies lub inne technologie zbierające dane stanowi Polityka plików cookies .
Ponadto Administrator danych stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich oraz dba, aby Użytkownicy dokładnie wiedzieli, jakie dane, w jaki sposób są pozyskiwane, w trakcie korzystania z Platformy.

II. Terminologia

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco :

· Administrator danych osobowych (ADO) – Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie;

· RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

· Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną bo.siemianowice.pl;

· Użytkownik – osoba biorąca udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego za pomocą Platformy dostępnej pod domeną bo.siemianowice.pl

III. Cel i zakres pozyskiwanych danych

Dane osobowe zbierane automatycznie oraz wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione na Platformie będą przetwarzane w celu:

· świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników niezarejestrowanych poprzez prezentowanie informacji z zakresu Budżetu Obywatelskiego Siemianowice Śląskie,

· prowadzenia Konta Użytkownika zarejestrowanego na Platformie,

· złożenia projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim Miasta Siemianowice Śląskie,

· głosowania na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim Siemianowice Śląskie.

Zakres danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest następujący:

· w celu świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników niezarejestrowanych przetwarzane są adresy IP lub protokoły w formie logów systemowych oraz generowane na urządzeniach użytkowników identyfikatory plików cookie. Szczegółowe informacje o technologiach internetowych wykorzystywanych na Platformie takich jak pliki cookies lub inne technologie zbierające dane stanowi Polityka plików cookies ;

· w celu prowadzenia Konta Użytkownika zarejestrowanego na Platformie przetwarzane dane to: adres email;

· w celu złożenia projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim miasta Siemianowice Śląskie przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres IP;

· w celu głosowania na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim przetwarzane dane to: imię i nazwisko, 3 ostatnie cyfry numeru PESEL, numer telefonu komórkowego, adres IP;

· w celu dokonania weryfikacji projektów zadań: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP;

IV. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane Użytkowników Platformy, aby zrealizować procedurę budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie dotyczącą budżetu obywatelskiego i zarządzeniem wykonawczym Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do tej uchwały.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe złożenie projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim miasta Siemianowice Śląskie lub/oraz głosowanie na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim.
Automatyczne gromadzenie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies jest szczegółowo opisane w Polityce plików cookies .

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników składających formularz projektu zadania będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektów z danej edycji budżetu obywatelskiego.

Dane osobowe Użytkowników głosujących na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim Miasta Siemianowice Śląskie będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury głosowania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przez okres 5 lat od zakończenia głosowania; a po tym czasie, dane osobowe, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez 5 lat. (liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie zakończenia postępowania) oraz przez okres archiwizacji do czasu brakowania dokumentacji.

Okres retencji danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies opisany jest w Polityce plików cookies .

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników Platformy jest Dostawca Platformy. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników Platformy mogą być jednostki organizacyjne Gminy uczestniczące w procedurze Budżetu Obywatelskiego oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.

VII. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VIII. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z zasobów Platformy, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych zostało opisane w Polityce plików cookies .

IX. Prawa Użytkownika dotyczące jego danych

Na zasadach określonych przepisami RODO Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl).

Na warunkach określonych w  RODO, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do  przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.